poniedziałek, 20 lutego 2012

Tematy na maturę z polskiego 2012

Oto możliwe tematy na maturę z polskiego 2012:

Renesansowe umiłowanie człowieka i jego piękna w literaturze i sztuce tego okresu. Dokonaj analizy porównawczej wybranych dzieł.
Porównaj koncepcję poety w literaturze romantycznej i modernistycznej na podstawie analizy wybranych utworów.
Przeanalizuj obecność różnych kanonów piękna w literackich i plastycznych kreacjach kobiet. Odwołaj się do wybranych przykładów pochodzących z dwóch wybranych epok.
„Vanitas vanitatum et omnia vanitas”. Porównując wybrane teksty kultury, omów motyw „vanitas” w literaturze i sztuce średniowiecza i baroku.
Wskaż obecność motywów franciszkańskich w literaturze dawnej oraz współczesnej i omów ich znaczenie.
Porównaj bohaterów literackich z dwóch wybranych epok, biorąc pod uwagę ich postawę wobec życia, dążenia i osiągnięcia. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.
Jaki obraz młodego pokolenia kreuje literatura różnych epok ? Porównaj dylematy i rozterki przeszłych pokoleń z problemami i wyzwaniami, przed którymi stoi twoja generacja.
Każdy ma swoje Westerplatte ( Jan Paweł II ). Zinterpretuj, odwołując się do wybranych utworów literackich.
Portret Sarmaty w literaturze i malarstwie. Porównaj ujęcie i wymowę wybranych dzieł kultury.
Zaprezentuj motyw tańca i omów jego funkcje w literaturze polskiej.
Losy dzieci i młodzieży podczas II wojny światowej. Omów zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
Porównaj sposoby ujęcia toposu Arkadii w twórczości wybranych pisarzy staropolskich.
Przeanalizuj wpływ filozofii Artura Schopenhauera, Fryderyka Nietzschego i Henriego Bergsona na wybrane dzieła literackie przełomu XIX i XX wieku oraz początku XX wieku.
Analizując wybrane sonety A. Mickiewicza, omów funkcje fonetycznych, słownikowych i składniowych środków artystycznych.
Poszukiwanie sensu życia. Omów koncepcje bohaterów, odwołując się do wybranych przykładów.
Rola prawdy w życiu bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach.
Dzieło literackie jako forma polemiki ze społeczeństwem na temat aktualnych spraw politycznych lub społecznych. Omów problem na wybranych przykładach.
Zaprezentuj funkcjonowanie motywu czterech pór roku w wybranych tekstach kultury.
Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłania się z Potopu Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu.
Porównaj sposoby obecności egzystencjalnych niepokojów w literaturze wybranych epok.
Fenomen twórczości R.R. Tolkiena i A. Sapkowskiego w kontekście współczesnej literatury popularnej. Omów przyczyny popularności literatury fantastycznej.
Dzieło literackie a jego adaptacja filmowa. Zanalizuj zagadnienie na wybranych przykładach.
Przedstawienia dawnej Warszawy w literaturze i malarstwie. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich.
Sceny śmierci w literaturze. Omów ich funkcje, odwołując się do wybranych utworów.
Muzyka jako źródło inspiracji literackiej. Przedstaw funkcję, jaką pełnią motywy muzyczne w wybranych utworach literackich..
Przedstaw różne wyobrażenia wizerunku diabła, opierając się na utworach literackich wybranych epok.
Prześledź, jak funkcjonuje motyw Syberii w literaturze polskiej XIX i XX wieku.
Romantyczne fascynacje Orientem. Omów temat, analizując wybrane utwory literackie.
Motyw czasu w literaturze. Omów temat na podstawie poezji wybranych epok
Motywy historyczne w twórczości Jacka Kaczmarskiego. Przeanalizuj w oparciu o wiersze i pieśni autora.
Na wybranych przykładach literackich omów funkcję kategorii cudowności i fantastyki.
Przedstaw funkcje stylu niskiego w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.
„Między sztuką a barbarzyństwem. Sens i język graffiti” Omów temat odwołując się do wybranych przykładów.
Obraz ojczyzny w literaturze i publicystyce. Przedstaw, analizując przykłady utworów z różnych epok.
PRL nasz powszedni – obraz Polski powojennej w utworach współczesnych pisarzy polskich (po 1989 r.)
Analizując fragment Ody do młodości Adama Mickiewicza i wiersz Któż nam powróci Kazimierza Przerwy – Tetmajera, porównaj przedstawione w nich obrazy młodego pokolenia oraz stosunek młodych do pokolenia ojców. Wykorzystaj konteksty historycznoliterackie.
Omów problemy młodzieży, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Specyfika języka bohaterów literatury faktu. Omów temat na wybranych przykładach z literatury polskiej.
Motyw apokalipsy w literaturze polskiej i obcej. Omów, odwołując się do wybranych utworów.
Wpływ rzeczywistości kulturowej na kształtowanie się portretu bohatera literackiego. Przedstaw problem na wybranych przykładach.
Na podstawie wybranych dzieł literackich romantyzmu określ charakterystyczne cechy języka i stylu epoki.
Omów sposoby kreacji i funkcje postaci ze świata nadprzyrodzonego. Uwzględnij literaturę XIX i/lub XX wieku.
Różne ujęcia mogił i grobów w literaturze polskiej. Odwołaj się do wybranych przykładów.
Retoryka polityków. Porównaj sposoby mówienia o sprawach społecznych w wystąpieniach przedstawicieli władzy, reprezentujących skrajne opcje polityczne.
Deformacja świata i jej funkcje w różnych tekstach literackich. Zaprezentuj zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów.
Powroty do lat dziecięcych w literaturze. Omów, analizując funkcje tego motywu w wybranych utworach.
Przedstaw literackie obrazy małżeństwa na podstawie twórczości pisarzy epoki renesansu, romantyzmu i pozytywizmu.
Różne obrazy przyrody w literaturze - omów sposoby ich kreowania i funkcje w wybranych utworach.
Pokora i bunt – dwie postawy wobec Boga. Scharakteryzuj je, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
Porównaj obrazy miłości w literaturze baroku i romantyzmu, analizując wybrane utwory tych epok.
Dokonaj analizy stylistycznej wybranych przykładów gawędy. Odpowiedz na pytanie, na czym polega specyfika języka w tym gatunku literackim.
161 Motyw śmierci w literaturze i sztuce romantyzmu i Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.
Motyw władzy w literaturze – omów funkcję i sposób ujęcia motywu w wybranych utworach.
Emocje w języku bohatera literackiego. Przedstaw językowe środki ekspresji w dziełach literackich wybranej epoki.
Różne obrazy natury w literaturze polskiej. Przedstaw sposoby kreowania obrazów przyrody i ich funkcje, odwołując się do wybranych utworów.
94 Świadectwa zwycięstwa dobra i miłości w konfrontacji ze złem. Porównaj postawy i losy wybranych bohaterów utworów literackich o tematyce wojennej.
Średniowieczne inspiracje w powieści „Imię róży”. Omów temat, badając różne płaszczyzny nawiązań do średniowiecza w dziele Umberto Eco.
Mit o Prometeuszu i jego literacki przetworzenia. Porównaj różne jego realizacje w wybranych utworach.
Bohater uwikłany w historię. Przedstaw problem na wybranych przykładach z literatury XIX i XX w.
Zaprezentuj literackie ujęcie problemu zła w wybranych przez siebie utworach.
Od „Zielonego balonika” do kabaretu „Mumio” – stare i nowe oblicze polskiego kabaretu. Omów problem, odwołując się do konkretnych dzieł kultury.
Na przykładach XIX i XX-wiecznych utworów literackich omów problem ludzkiej samotności.
Rola symbolu w literaturze i malarstwie. Wybierz przykłady i wskaż podobieństwa i różnice.
Metropolie realistów i naturalistów. Przedstaw rolę, jaką odgrywa miasto w powieściach wielkich twórców tych dwóch nurtów.
Kreacja bohatera-patrioty w literaturze polskiej. Scharakteryzuj wybrane przykłady z co najmniej dwu epok literackich.
Literacki obraz domu przeklętego i dotkniętego nieszczęściem. Zaprezentuj, odwołując się do literatury różnych epok.
Sztuka perswazji a manipulacja językowa. Porównaj sposoby wykorzystania środków językowych w codziennej prasie.
Funkcje motywu powrotu w literaturze i innych tekstach kultury. Omów na wybranych przykładach.
Różne ujęcia motywu śmierci w literaturze, malarstwie, filmie. Omów na wybranych przykładach.
Samotność bohatera romantycznego i człowieka współczesnego. Scharakteryzuj i porównaj ją, odwołując się do wybranych utworów literackich romantyzmu i współczesności.
Przeanalizuj język reklam telewizyjnych pod kątem poprawności językowej i jego funkcjonalności.
Dwór ziemiański – jego wygląd i znaczenie. Omów temat, analizując wybrane utwory literatury polskiej.
Humanizm jako prąd umysłowy i postawa wobec świata. Omów problem na przykładach tekstów różnych epok.
Na wybranych przez siebie przykładach przedstaw kreacje bohaterów, którzy doświadczyli okrucieństwa podczas II wojny światowej. Pokaż ich problemy i próby odbudowania świata wartości.
Inspiracje romantyczne w literaturze późniejszych epok. Omów problem, odwołując się do twórczości wybranego twórcy lub epoki literackiej.
Specyfika polszczyzny XVII wieku. Rozważ problem, poddając analizie "Pamiętniki" Jana Chryzostoma Paska lub inne przykłady prozy pamiętnikarskiej tego okresu.
Nowomowa jako doświadczenie i problem polskiej literatury powojennej. Analizując odpowiednie utwory, przedstaw problem.
Etos rycerski w ujęciu poważnym i prześmiewczym. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.
Koncepcje piękna w literaturze i sztuce przełomu wieków. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Współczesne zapożyczenia angielskie. Omów sposoby adaptacji anglicyzmów i ustosunkuj się do zasadności ich wprowadzenia do polszczyzny.
Tworzyć "ku pokrzepieniu serc". Odwołując się do dzieł literackich i malarskich, wyjaśnij, jak ową ideę realizowała polska sztuka XIX wieku.
Inspiracje polskich kabaretów – artystyczne i polityczne oblicza satyry. Omów temat, odnosząc się do dorobku trzech wybranych kabaretów.
Różne funkcje motywu miasta w literaturze na podstawie wybranych tekstów.
T. Różewicz, Cz. Miłosz, Z. Herbert - trzy koncepcje poezji współczesnej. Zaprezentuj na wybranych przykładach.
Literackie i paraliterackie opisy podróży. Dokonaj analizy i interpretacji wybranych tekstów.
Literackie i filmowe wizje Litwy – Ojczyzny. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.
Obraz „kraju lat dziecinnych” w literaturze polskiej. Omów problem na wybranych przykładach pochodzących z różnych epok.
Ludzkie i boskie drogi sprawiedliwości. Zanalizuj to zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literatury polskiej i obcej.
Morze w twórczości literackiej i plastycznej – mów funkcje tego motywu w wybranych dziełach.
Różne modele małżeństw literackich – porównaj funkcjonowanie motywu i przedstaw wnioski..
Porównaj sposoby kreacji zbuntowanych bohaterów literackich w wybranych utworach.
Kobieta jako bohaterka tekstów literackich XIX i XX wieku. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
Literatura jako skarbiec narodowych tradycji i zwyczajów. Wykaż na wybranych przykładach z literatury polskiej.
Istota i funkcja utworów parenetycznych literatury średniowiecza i odrodzenia. Przedstaw problem, wykorzystując wybrane utwory epoki.
Parafraza literacka. Omów zagadnienia na wybranych przykładach. Oceń funkcjonalność językową sparafrazowanego tekstu
Tak mówią bohaterowie literaccy. Omów język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.
Siedem polskich grzechów głównych – porównaj różne sposoby ukazywania naszych wad narodowych, analizując wybrane utwory literatury polskiej.
Portrety cudzoziemców utrwalone w utworach Adama Mickiewicza, Bolesława Prusa i Henryka .Sienkiewicza. Przedstaw i oceń stopień wnikliwości poszczególnych pisarzy w ich tworzeniu.
W czym przejawia się kultura języka i brak kultury językowej? Omów zjawisko, ilustrując je przykładami.
Dokonaj analizy porównawczej języka prasy młodzieżowej.
Wpływ mitologii i Biblii na frazeologię i słownictwo języka polskiego.
Wizja ojczyzny w twórczości Czesława Miłosza. Omów temat, analizując wybrane teksty prozatorskie, poetyckie i eseistyczne pisarza.
Ofiara i kat. Omów zagadnienie, przywołując wybrane utwory literackie z różnych epok.
Nazwy sklepów i zakładów usługowych w twojej miejscowości. Dokonaj analizy leksykalno-semantycznej zebranego materiału.
Obraz rodziny w literaturze. Przestaw motyw rodziny, ilustrując wypowiedź przykładami tekstów z różnych epok.
Piękno rodzinnego krajobrazu w literaturze polskiej. Scharakteryzuj jego cechy i określ funkcję w wybranych przez ciebie utworach.
Motywy oniryczne w literaturze polskiej. Omów funkcję wykorzystania motywu snu w wybranych dziełach literackich.
Inspiracje mitologiczne w literaturze, filmie i multimedialnych technikach komputerowych. Omów ich rolę odwołując się do wybranych przykładów.
Rzym, Paryż, Warszawa... Zaprezentuj sposoby ukazania miast na podstawie wybranych utworów literackich różnych epok.
Powstanie styczniowe w literaturze i malarstwie. Omów funkcję tego motywu na wybranych przykładach.
Bohaterowie literaccy w habitach. Przedstaw sposoby kreowania postaci duchownych w literaturze różnych epok i wyciągnij wnioski.
Losy polskiego emigranta jako temat literatury XIX i XX wieku. Przedstaw i porównaj sposób ukazywania tego motywu w wybranych utworach.
Omów cechy gatunkowe bajki i wskaż funkcje, jakie ona spełniała. Odwołaj się do przykładów z wybranych epok.
Motyw walki dobra ze złem w polskim dramacie romantycznym. Uwzględniając kontekst epoki, zinterpretuj wybrane przykłady.
Gwara mojego regionu. Przedstaw cechy gwarowe charakterystyczne dla wybranego terytorium na podstawie analizy wybranych przykładów.
Na podstawie podanych fragmentów poematu Adama Mickiewicza Pan Tadeusz scharakteryzuj i porównaj postacie Zosi i Telimeny.
Przeanalizuj wpływ filozofii Artura Schopenhauera, Friedricha Nietzschego i Henriego Bergsona na wybrane dzieła literackie przełomu XIX i XX wieku oraz początku XX wieku.
Jednostka a zbiorowość. Przedstaw różne literackie ujęcia problemu na wybranych przykładach.
199 Różne sposoby wykorzystania motywu burzy w literaturze i malarstwie epoki romantyzmu. Określ je, odwołując się do wybranych dzieł.
Ewolucja ballady: od Mickiewicza do Leśmiana. Zreferuj temat, odwołując się do wybranych przykładów.
Koncepcja mężczyzny i męskości w kulturze. Omów zagadnienie. Wypowiedź uzasadnij przykładami z tekstów kultury różnych epok.
Zaprezentuj sposoby mówienia o doświadczeniach II wojny światowej w literaturze.
Średniowiecze wciąż obecne w literaturze. Omów na wybranych przykładach literackich inspiracje sztuką średniowiecza.
Ikonograficzne i literackie wyobrażenie śmierci. Omów zagadnienie na przykładzie dzieł wybranej epoki.
Topos miłości silniejszej niż śmierć. Omów, odwołując się do wybranych utworów z literatury polskiej i obcej.
Motyw miłości i samotności w poezji Agnieszki Osieckiej. Omów problem, dokonując interpretacji i analizy wybranych tekstów piosenek.
Motyw vanitas i jego funkcje w literaturze i malarstwie różnych epok. Omów na wybranych przykładach.
Na przykładzie wybranych utworów literackich pokaż, że postawy Prometeusza, Syzyfa i Ikara są archetypami postaw określonych bohaterów.
Motywy czarnoleskie w poezji polskiej XIX i XX wieku. Zaprezentuj różnorodność ujęcia, odwołując się do wybranych przykładów.
Analizując podane fragmenty powieści Zofii Nałkowskiej "Granica", przedstaw obraz Justyny i jej związku z Zenonem w oczach różnych bohaterów powieści. W kontekście całej powieści wyjaśnij, jakie konsekwencje wynikają z zestawienia odmiennych spojrzeń bohaterów i relacje między nimi.
Ewolucja znaczenia pojęcia honoru w literaturze polskiej i obcej. Omów na przykładzie tekstów różnych epok literackich.
Bunt przeciw zastanej rzeczywistości. Przedstaw różne sposoby ujęcia tego tematu w wybranych dziełach literackich i filmowych.
Przedstaw sposoby kreowania postaci detektywa w wybranych utworach.
Motyw labiryntu w różnych ujęciach literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.
Omów, w jaki sposób twórcy literatury różnych epok realizowali hasło „śmiechem naprawiać obyczaje”.
Bohaterowie mitologii antycznej w literaturze i rzeźbie. Przedstaw na wybranych przykładach.
Rola motta w wybranych utworach literackich. Omów temat, odwołując się do przykładów z różnych epok.
O dawnej sztuce pisania listów. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady epistolografii określonej epoki.
Dialog z tradycją romantyczną w literaturze: pozytywizmu, modernizmu i następnych epok. Omów zagadnienie odwołując się do wybranej epoki.
Analizując i interpretując utwór Jarosława Iwaszkiewicza Wiewiórka, przedstaw wzajemne relacje między narratorem a światem przedstawionym.
Kolokwializmy w poezji i ich funkcje. Przedstaw zagadnienie, przywołując wybrane teksty literackie.
Przedstaw sposoby kreowania bohatera negatywnego, tzw. „czarnego charakteru” w literaturze XIX i/lub XX wieku.
Rubasznie i subtelnie o miłości zmysłowej. Omów różne ujęcia tematyki erotycznej w twórczości wybranych pisarzy różnych epok.
Powroty do średniowiecza we współczesnej kulturze (film, muzyka, literatura). Określ sens tych poszukiwań artystycznych, odwołując się do wybranych przykładów.
Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Odwołując się do przykładów przedstaw środki artystyczne charakterystyczne dla tej konwencji i określ ich rolę.
Kobiecość jako temat liryki. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do utworów poetek XIX i XX wieku.
Manipulacja językowa w polskich mediach. Zaprezentuj temat, analizując celowo zgromadzony materiał językowy.
Motyw pielgrzymstwa polskiego. Rozwiń temat w oparciu o znane utwory literackie z różnych epok.
Funkcje bohatera pozytywnego i negatywnego w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
Funkcje gry językowej w kabarecie. Omów temat na wybranych przykładach.
Doświadczenia bohaterów literackich związane z utratą ziemi rodzinnej. Przedstaw je, odwołując się do wybranych utworów
Poezja inspiracja dla twórców muzyki popularnej. Omów na wybranych przykładach, wskaż wg Ciebie udane i chybione interpretacje.
Istota i złożoność romantycznej filozofii dziejów. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory dramatyczne.
Omów rolę konceptu w kreowaniu świata w poezji barokowej.
Polak – Sarmata w literaturze i malarstwie. Porównaj wizerunki na przykładach wybranych tekstów i obrazów.
Wizja miasta w twórczości B. Prusa, H. Balzaka i F. Dostojewskiego. Omów temat na podstawie wybranych powieści.
Na podstawie fragmentu I tomu powieści Władysława S. Reymonta Chłopi scharakteryzuj Bylicę i jego relacje z córkami. Co mówi los Bylicy o losie starych ludzi w społeczności lipieckiej?
Dom o bielonych ścianach – omów topos domu w literaturze romantyzmu i pozytywizmu
157 Wybitne postacie literackie i sposób ich kreacji w literaturze, malarstwie, filmie. Omów na wybranych przykładach.
Ukaz funkcje motywu człowieka z marginesu społecznego w literaturze i filmie, odwołując się do wybranych przykładów.
Retrospekcja jako element struktury kompozycyjnej utworu. Ukaż jej funkcje w wybranych utworach literatury polskiej i/lub obcej.
Kulturotwórcza rola antyku. Omów problem, odwołując się do wybranych dzieł sztuki.
Sposób kreowania postaci historycznych w literaturze polskiej. Rozwiń temat na wybranych przykładach.
Staropolskie obyczaje w utworach XVII wieku i w „Panu Tadeuszu”. Dokonaj analizy porównawczej.
Motyw brzydoty i ich funkcje w literaturze i sztuce. Zaprezentuj zjawisko na wybranych przykładach.
Dokonaj analizy porównawczej znanych Ci hymnów z epok renesansu, romantyzmu. i Młodej Polski.
Motyw theatrum mundi ( teatru świata ) w literaturze. Omów temat na wybranych przykładach.
Problem Holocaustu i antysemityzmu w literaturze polskiej. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane utwory literackie.
Język i styl wyznań miłosnych. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych tekstów epistolarnych dwóch epok.
 Obraz społeczeństwa polskiego na przełomie XIX i XX wieku. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów.
Żyć życiem innym niż większość – zaprezentuj wybranych bohaterów literackich idących własną drogą i zanalizuj ich postawy.
Rola odwołań do chrześcijaństwa i kultury antycznej w Trenach Jana Kochanowskiego.
Odwołując się do konkretnych przykładów z literatury i malarstwa, wskaż sposoby, jakimi artyści nadają swym dziełom narodowy charakter.
Scharakteryzuj odmiany klasycyzmu – powołaj się na twórczość pisarzy różnych epok (np. Kochanowski, Krasicki, Staff, Herbert).
Tragedie Williama Szekspira jako tworzywo i inspiracja dla twórców polskiej literatury. Omów temat, wykorzystując wybrane utwory.
Kresy w literaturze polskiej XIX i XX wieku. Zaprezentuj temat na wybranych przykładach.
Metafizyczny związek miłości i śmierci. Prześledź wzajemne przenikanie się tych motywów w poezji wybranych epok.
Przedstaw i oceń postacie karierowiczów w literaturze na wybranych przykładach.
Groteska w literaturze i jej artystyczne konsekwencje. Omów na wybranych przykładach.
Przyszłość według pisarzy XX wieku – zaprezentuj zagadnienie na wybranych przykładach literackich.
Sen jako sposób prezentowania postaci literackiej. Analizując i interpretując podany fragment Lalki Bolesława Prusa, wyjaśnij, co marzenie senne mówi o bohaterce powieści i jej stosunku do ważnych w jej życiu osób – ojca i Wokulskiego.
Labirynt jako temat w literaturze i sztuce. Prześledź na wybranych przykładach literackich, malarskich, filmowych i rozważ przyczyny popularności motywu.
Drzewo jako temat literatury i malarstwa. Omów problem, analizując wybrane dzieła.
Człowiek – istota wolna czy zdeterminowana? W odpowiedzi odwołaj się do wybranych utworów literackich.
Literatura w obronie wartości ogólnoludzkich. Rozwiń temat, odwołując się do wybranych tekstów
Błędy językowe w prasie i telewizji. Badając zgromadzony przez siebie materiał, dokonaj analizy i klasyfikacji błędów językowych, wyjaśnij przyczyny ich powstawania.
Literackie wizerunki ludzi niepokonanych. Porównaj różne realizacje tego motywu, analizując wybrane utwory literackie.
Przejawy ironii i jej funkcje w literaturze. Przedstaw zagadnienie, uwzględniając utwory literacki różnych epok.
Dramat jednostki wpisanej w koło historii - omów temat na podstawie wybranych lektur..
Język polityki. Omów problem, analizując styl oraz poprawność współczesnych dyskusji i przemówień politycznych. Wykorzystaj zgromadzony przez siebie materiał.
Obrazy codzienności w literaturze i sztuce.. porównaj ich różne ujęcia w twórczości artystów XIX-wiecznych.